Category Europa

Wiedza techniczna i narodowe systemy innowacji

Wiedza techniczna jest zasobem niezwykle ważnym, a jednocześnie mało obfitym, skomplikowanym w generowaniu oraz niezwykle drogim w pozyskiwaniu. Wyposażenie poszczególnych krajów w ten zasób jest zróżnicowane i ulega zmianom w czasie. Zależy ono od wielu czynników, które najogólniej możemy określić wewnętrznymi i zewnętrznymi źródłami zasilania w postęp techniczny. Wewnętrzne źródła to nic innego jak potencjał technologiczny i innowacyjny poszczególnych krajów, przejawiający się w możliwościach kreowania innowacji produktowych i procesowych przy wykorzystaniu sfery B+R. Niewątpliwie ważna jest również „baza” w postaci sytuacji wyjściowej kraju, uwarunkowania historycznie oraz tkwiące w mentalności społeczeństwa zdolności inwencyjne, samoorganizacji czy uczenia się przez działanie (leaming by doing). Analizując czynniki wewnętrzne nie można zapominać o aspekcie prawno- instytucjonalnym sprzyjającym lub też niesprzyjającym generowaniu i dyfuzji postępu technologicznego.

Czytaj całość

Miejsce i znaczenie Polski w światowych przepływach bezpośrednich

Miejsce i znaczenie Polski w światowych przepływach bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej Polska była dotychczas jednym z największych biorców zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Udział Polski w światowym napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniósł w 2002 roku 0,63%. Oznaczało to spadek udziału Polski w tym zakresie w stosunku do roku 1991, kiedy to udział Polski w napływie światowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniósł

Czytaj całość

Certyfikacja

Europejskiej czy np. Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, oceny zewnętrznej dokonują często kwalifikowani audytorzy klientów. Weryfikacja systemu HACCP wykonana przez klienta opiera się nie tylko na weryfikacji prawidłowości realizacji wymagań obowiązującego prawa, ale może odnosić się do wymagań specjalnych, zawartych np. w umowie z klientem. Często klient dokonuje weryfikacji systemu HACCP przez stronę trzecią tj. niezależną jednostkę certyfikującą lub nakłada na swego dostawcę wymóg uzyskania takiego certyfikatu.

Czytaj całość

System HACCP jest zupełnie nowym podejściem

d) ZASADA 4: Ustalenie systemu monitorowania w każdym CCP e) ZASADA 5: Ustalenie działań korygujących, które powinny być podjęte w sytuacji, gdy wyniki monitorowania wykażą że dany CCP nie znajduje się pod kontrolą

f) ZASADA 6: Opracowanie procedur weryfikacji, służących potwierdzeniu, że system HACCP działa skutecznie g) ZASADA 7: Ustanowienie dokumentacji obejmującej wszystkie procedury i zapisy zgodne z niniejszymi zasadami i ich zastosowaniem.

Czytaj całość

Kryteria dla oceny systemu operacyjnego HACCP

c) Kryteria dla oceny systemu operacyjnego HACCP- specyfikacja sporządzone przez Narodową Holenderską Rade Ekspertów do spraw HACCP we wrześniu 2002 r. Aktualna 3 wersja tego dokumentu wyraźnie oddziela walidację od weryfikacji systemu, a ponadto w Aneksie 1 precyzuje wymagania dla programów wspierających HACCP.

d) Global BRC Standard: Brittish Retail Consortium Standard – dokument opracowany przez Brytyjskie Konsorcjum Handlowe ( wersja z 3 marca

Czytaj całość

Jakość administracji rządowej

Biorąc pod uwagę 9 czynników – dom, życie rodzinne, sąsiedztwo, zdrowie, życie towarzyskie, bezpieczeństwo osobiste, pracę, dochód i opiekę zdrowotną najbardziej zadowoleni z życia są Słoweńcy, u których poziom akceptacji i percepcja korzyści ekonomicznych płynących z ustrojowej przebudowy i towarzyszącego jej wzrost gospodarczego jest wyższa niż stabilnych społeczeństw Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii i Portugalii. Najmniej zadowoleni są Litwini i Łotysze, Polacy ze wskaźnikiem 61% lokują się pośrodku rodziny europejskiej. Źródeł dyskomfortu w percepcji własnej sytuacji życiowej Polacy upatrują w niesprawiedliwości społecznej i niskiej kulturze życia politycznego.

Czytaj całość

Stwarzanie sprzyjających warunków dla rozwoju

stabilnej polityki gospodarczej prowadzonej przez państwo co najmniej w okresie kilkuletnim. Działania Rządu w okresie dwóch ostatnich lat przyczyniły się do obniżenia fiskalizmu państwa, zmniejszenia podatków (19% stawka CIT), uchwalono ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, dokonano zmiany przepisów prawa upadłościowego i naprawczego oraz pojawiło się kilka nowych funduszy poręczeniowych

Czytaj całość

Istota HACCP

System HACCP czyli Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny to system, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności a zatem ochrona konsumenta. Podstawowe definicje dotyczące systemu zostały określone w Kodeksie Żywnościowym FAO/WHO (Codex Alimentarius), w Dyrektywie 93/43/EEC w sprawie higieny środków spożywczych, a w prawodawstwie polskim w ustawie z 11.05.2001 roku

Czytaj całość