ESF (European Social Fund)

Do wyrównywania różnic pomiędzy różnymi regionami, w ramach UE stworzono programy wsparcia {Załącznik I). Są to transfery z Unii w postaci funduszy przedakcesyjnych (pre-accession aid) i funduszy strukturalnych. Przy udziale tych środków są realizowane cele polityki regionalnej.

Według schematu do funduszy strukturalnych zaliczamy cztery instrumenty finansowe. Są to: a) ERDF (European Regional Development Funds) – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Wspiera on działania, których zadaniem jest niwelowanie różnic w poziomie rozwoju regionów – 60,9% (4652,8 min euro),

b) ESF (European Social Fund) – Europejski Fundusz Społeczny. Jest głównie instrumentem dotyczącym polityki zatrudnienia i zwalczania bezrobocia na obszarze Unii – 22,9% (1748,9 min euro ),

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>