Efektywność chłonięcia innowacji

– mogą się pojawić w dowolnym stadium procesu innowacyjnego, a więc w szczególności nie muszą wzbudzać określonej fazy etapu badań.

Efektywność chłonięcia innowacji obcych jest funkcją wiedzy, umiejętności, kreatywności i otwartości na innowacje ze strony partnera lokalnego. W ten sposób proces tworzenia i adaptacji innowacji przybiera cechy modelu sekwencyjno – interaktywnego, w którym elementy aktywnej postawy wobec transferu technologii mogą przyczynić się do daleko idących usprawnień adaptowanej technologii, a nawet do innowacji własnych.

Zgodnie z nową, tzw. endogeniczną teorią wzrostu NGT, niezależne od przedsiębiorstwa są wszelkie innowacje ucieleśnione w kapitale rzeczowym, jak i tzw. kapitał ludzki, czyli wszelkie nabyte umiejętności nabyte trakcie edukacji i pracy zawodowej. Teoria wzrostu egzogenicznego zakłada, że w dłuższym horyzoncie czasowym możliwe są, dzięki tzw. efektom zewnętrznym, wynikającym z kapitału ludzkiego i innowacji technologicznych, rosnące przychody z zainwestowanego kapitału i długotrwały wzrost gospodarczy. Kraje, które forsują postęp naukowy i techniczny, rozbudowują ośrodki naukowo – badawcze i akademickie, łożą znaczne wydatki na edukację, infrastrukturę nauki i edukacji oraz sprzyjają

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>