Efekty wtórne na rynku pracy

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą również pośrednio przyczynić się do utrzymania lub tworzenia miejsc pracy w kraju przyjmującym. Taka sytuacja ma miejsce gdy inwestorzy zagraniczni nawiązują działania kooperacyjne z firmami miejscowymi. W ten sposób można uruchomić mechanizm mnożnikowy, który prowadzi do kumulacji pozytywnych efektów ilościowych w zatrudnieniu i szerzej – wzrostu gospodarczego kraju przyjmującego. Pojawienie się takich efektów wtórnych jest uwarunkowane następującymi czynnikami:

a) poziomem rozwoju gospodarczego kraju przyjmującego, b) charakterem technologii transferowanej przez inwestora zagranicznego, c) strategią firmy transnarodowej w odniesieniu do relacji między jej filiami a centralą.

Różnica w poziomie rozwoju gospodarczego kraju przyjmującego i kraju macierzystego korporacji transnarodowych określa zdolność firm kraju przyjmującego do podejmowania współpracy kooperacyjnej z inwestorami zagranicznymi. Zgodnie z teorią oligopolistycznych przewag, finny inwestujące za granicą muszą mieć pewne specyficzne cechy, które dają im przewagę (technologiczną, finansową, organizacyjną, itp.) nad lokalnymi konkurentami. Taka przewaga pozwala inwestorom rekompensować dodatkowo ponoszone koszty związane z podejmowaniem produkcji za

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>