Efekty pierwotne w odniesieniu do rynku pracy

Napływ kapitału zagranicznego w formie bezpośrednich inwestycji do kraju przyjmującego może wywoływać pozytywne i negatywne efekty pierwotne (bezpośrednie) w odniesieniu do rynku pracy. Z jednej strony inwestorzy zagraniczni kreują nowe miejsca pracy, zwłaszcza w inwestycjach realizowanych od podstaw (tzw. greenfield investment) oraz w tworzonych spółkach z kapitałem zagranicznym. Jest to związane z głównym motywem podejmowania inwestycji w Polsce przez inwestorów zagranicznych, tzn. tania pracą i względnie wysoką jej jakością. Tego rodzaju inwestycje powiększają kapitał netto w kraju przyjmującym, tworzą nowe miejsca pracy, często w takich gałęziach gospodarki, które cechuje duża dynamika rozwoju w skali gospodarki światowej. Większy udział inwestycji zagranicznych w gałęziach bardziej pracochłonnych oznacza tworzenie większej liczby miejsc pracy. Skala wzrostu popytu na pracę zależy głównie od rozmiarów, dokonywanych inwestycji oraz ich struktury gałęziowo-branżowej. Z drugiej strony przejmujący przedsiębiorstwa państwowe inwestorzy zagraniczni w ramach prywatyzacji kapitałowej, pomimo podejmowanych zobowiązań dotyczących niezwalniania pracowników, często po upływie okresu na jaki zobowiązanie zostało przyjęte dokonują redukcji zatrudniania. Natomiast fuzje i przejęcia oznacząjąjedynie zmianę własności a w dziedzinie zatrudnienia prowadzi to w najlepszym przypadku do utrzymania dotychczasowych miejsc pracy, a często do ich zmniejszenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>