Dysfunkcjonalny system prawny

Z punktu widzenia sprawności administracyjnej największymi barierami są: a) brak zaangażowania obywateli w sprawy publiczne, erozja obywatelskości ,

b) upartyjnienie administracji publicznej, przez co staje się ona obszarem ścierania się prywatnych i grupowych interesów, c) brak profesjonalizmu i wzrost korupcji na wszystkich szczeblach administracji,

d) dysfunkcjonalny system prawny. Przeobrażenia cywilizacyjne prowadzące do zmiany charakteru społeczeństwa stawiają przed członkami zbiorowości nowe wyzwania. W społeczeństwie informacyjnym wiedza staje się kluczowym czynnikiem rozwoju i główną płaszczyzną konkurencji. Sprostanie wymogom społeczeństw w globalizującym się świecie wymaga inwestycji w kapitał ludzki. Wiedza występująca jako cel, środek i narzędzie staje się atrybutem zasobów ludzkich a także przyczyną ujawniania się nowych nierówności. Konkurencyjność Polski w zintegrowanej Europie wymaga nakładów usuwających lukę edukacyjną gospodarczą i kulturową. Nakłady te muszą być adresowane zarówno do jednostek, jak i zbiorowości. Rozwój kompetencji, modernizacja struktur nie tylko podwyższą wartość kapitału ludzkiego, lecz pomnożą także kapitał społeczny, stając się tym samym kluczowym czynnikiem przewagi konkurencyjnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>