Dyrektywa w sprawie prospektu emisyjnego

Dyrektywa w sprawie prospektu emisyjnego (Prospectus Directive), przyjęta 16 lipca 2003 r. zawiera regulacje o ujednoliceniu wymogów prospektowych. Przyjęta w niej zasada maksymalnej harmonizacji umożliwia emitentom publiczne oferowanie papierów wartościowych na terenie całej UE na podstawie jednolitego prospektu i pojedynczej decyzji dopuszczeniowej odpowiedniego organu w kraju macierzystym emitenta. Prospekt ten staje się jednolitym paszportem europejskim (singlepassport)

Dyrektywa dotycząca przejęć (Directive on Takeover Bids) z 21 kwietnia 2004 r. Jej stosowanie ma na celu aktywizowanie rynku przejęć i ułatwienie konsolidacji firm i instytucji finansowych z różnych krajów członkowskich. Dzięki dyrektywie zostały zharmonizowane minimalne reguły dotyczące połączeń. Brak takiej harmonizacji stanowił istotny hamulec dla międzynarodowej konsolidacji tych podmiotów. Kraje członkowskie miały dotychczas praktycznie swobodę w stosowaniu środków chroniących określone segmenty gospodarki przed przejęciami

Dyrektywa w sprawie nadużyć (Market Abuse Directive) z 29 kwietnia 2004r., ma na celu zapewnić wyższy poziom ochrony inwestorów na zintegrowanym rynku kapitałowym tj. zapobiegać wykorzystywaniu informacji poufnych i manipulowaniu cenami papierów wartościowych

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>