DOTYCHCZASOWY ROZWÓJ KAPITAŁU MIĘDZY KRAJAMI EUROPY

Formy, przyczyny i skutki przepływu kapitału w świetle teorii. W literaturze ekonomicznej pojęcie „kapitał” jest różnie definiowane. Współcześnie przeważa jednak podejście określające przepływ kapitału jako transfer siły nabywczej z danego kraju za granicę i z zagranicy do danego kraju. Pojęcie to obejmuje więc wszystkie transakcje ujmowane w rachunku kapitałowym bilansu płatniczego, ale również niektóre transakcje ujmowane w rachunku bieżącym bilansu płatniczego.

Transakcje ujmowane w bilansie obrotów kapitałowych dzieli się na odpływ oraz przypływ kapitału. Odpływ kapitału (outflows) obejmuje w szczególności wydatki na zakup aktywów zagranicznych przez rezydentów krajowych oraz spłatę pożyczek zaciągniętych za granicą. Natomiast przypływ kapitału (inflows) obejmuje inwestycje dokonywane przez nierezydentów na terenie danego kraju.

Transakcje kapitałowe dzieli się także ze względu na okres dokonywanych inwestycji. Wyróżnia się wtedy krótkoterminowe transakcje kapitałowe i długoterminowe transakcje kapitałowe. Krótkoterminowe transakcje kapitałowe to takie, których okres lokaty nie przekracza jednego roku, natomiast transakcje długoterminowe charakteryzują się tym, iż lokowane są na okres dłuższy niż jeden rok.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>