DŁUGOOKRESOWE PERSPEKTYWY WZROSTU GOSPODARCZEGO

Tematyka wzrostu gospodarczego ma bardzo ważne znaczenie w nauce ekonomii. Analiza przyczyn zmienności podstawowych parametrów ekonomicznych wpływających na poziom wzrostu gospodarczego pozwala określić kierunek rozwoju polskiej gospodarki w długim okresie czasu. Możliwości osiągnięcia długookresowego wzrostu gospodarczego są uwarunkowane m.in. wielkością inwestycji realizowanych w danym okresie czasu. Inwestycje z kolei mogą rosnąć wówczas, gdy w gospodarce można pozyskać tanie źródła finansowania zewnętrznego oraz, gdy minimalizuje się bariery rozwoju przedsiębiorczości.

Polska gospodarka od maja 2004 roku stała się częścią Unii Europejskiej, co daje jej szanse rozwoju, ale również mobilizuje do większego zaangażowania posiadanych czynników wytwórczych w celu osiągnięcia dominującej pozycji konkurencyjnej na wspólnym rynku.

Proces integracji światowej stał się podstawą do wzrostu konkurencyjności podmiotów gospodarczych w każdym kraju. Otwarcie granic daje szanse dla rozwoju eksportu a w konsekwencji do poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>