Czynniki determinujące proces integracji europejskiego rynku

Na przebieg integracji europejskiego rynku kapitałowego oddziaływały dotychczas czynniki zarówno sprzyjające jak i hamujące jego postęp. Niewątpliwie najważniejszym czynnikiem napędzającym rozwój transakcji transgranicznych w ostatnich latach było wprowadzenie wspólnej waluty euro, które okazało się silnym bodźcem do zwiększonych emisji akcji i obligacji dokonywanych przez przedsiębiorstwa na rynkach innych krajów członkowskich. Wyeliminowane zostało bowiem ryzyko związane ze

zmiennością kursów walut, jakie do 1999 r. istotnie ograniczało obrót papierami wartościowymi. Wyrazem rozwoju rynku akcji był m.in. wzrost iiczby spółek zagranicznych na krajowych giełdach oraz stopniowy wzrost sumy pozyskiwanego kapitału. Wprowadzenie wspólnej waluty przyczyniło się także do konsolidacji rynków giełdowych a ponadto zwiększenia aktywności inwestorów na rynkach zagranicznych. Należy jednak mieć też na uwadze, że upowszechnienie komunikacji elektronicznej będzie przyczyniać się w najbliższych latach do fuzji giełd na bazie nowej techniki tj. tworzenia wspólnych platform elektronicznych.

Analiza struktury finansowej w Europie pozwala potwierdzić fakt stopniowego wzrostu znaczenia bezpośredniego finansowania przedsiębiorstw w stosunku do kredytu bankowego. Można zatem oczekiwać, że rynek finansowy będzie w najbliższych latach ewoluował w kierunku modelu zorientowanego rynkowo a przedsiębiorstwa będą w coraz większym stopniu korzystały z emisji papierów wartościowych w celu pozyskiwania kapitału na inwestycje. Równie ważne powinno być jednoczesne rozwijanie rynku kapitału ryzyka w Europie, zwanego rynkiem venture capital, który wesprze rozwój małych i średnich przedsiębiorstw i wygeneruje wyższy wzrost gospodarczy. Realizacji tego celu posłużyło przyjęcie w 1998 roku programu stymulującego rozwój rynku kapitału ryzyka (Risk Capital Action Plan) . Rozwój bowiem silnej i dynamicznej gospodarki europejskiej w dużym stopniu jest uzależniony od wzrostu znaczenia tego segmentu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>