Banki jako instytucje finansowe

Stopy procentowe powinny w krótkim i średnim okresie przyczyniać się do ustabilizowania poziomu inflacji oraz powinny wpływać na trwały wzrost produkcji Jeśli będą rosły inwestycje, wzrośnie produkcja a to z kolei wpłynie na finansowanie się przedsiębiorstw głównie w sektorze bankowym. Większe obroty podmiotów gospodarczych wpływają również na zwiększenie poziomu oszczędności w bankach. Większe zaangażowanie w obrotach pieniężnych skłania banki do zwiększenia liczby placówek, wydłużenia czasu pracy oraz utrzymywania przewagi konkurencyjnej nad innymi instytucjami finansowymi. Im bardziej rozwinięty sektor bankowy, tym większe powinny być możliwości kredytowania podmiotów gospodarczych .

Banki jako instytucje finansowe mają na celu realizację czynności określonych prawem , wśród których podstawowe miejsce zajmuje przyjmowanie wkładów pieniężnych, udzielanie kredytów i pożyczek. Wiele podmiotów gospodarczych jest zdania, że kredyty są dla nich trudno dostępne. Ma to swoje odzwierciedlenie m.in. w koszcie jego pozyskania. Stopy procentowe są jednym z wielu elementów wpływających na cenę kredytu. Wśród innych determinant wpływających na zmiany oprocentowania kredytów bankowych znajdują się: polityka pieniężna banku centralnego, relacje między popytem na pieniądz i jego podażą poziom stopy zysku, stopa inflacji bieżącej i oczekiwanej, wahania stóp procentowych na rynku międzynarodowym, ryzyko kredytowe, okres zamrożenia środków kredytowych .

Analogicznie do głównych czynników kształtujących stopę procentową depozytów należą: poziom dochodów indywidualnych, równowaga rynkowa, poziom inflacji, polityka pieniężna banków, okres utrzymywania depozytów, relacje podaży i popytu na pieniądz, przeciętna stopa zysku w gospodarce, stopy procentowe kredytów

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>