Absorpcja korzyści zewnętrznych

Absorpcja korzyści zewnętrznych w krajach przyjmujących BIZ jest możliwa wtedy, gdy kraje te posiadają pewien minimalny stopień kapitału ludzkiego. Dalszymi warunkami uzyskania tych korzyści jest właściwe współdziałanie firm między sobą a środowiskiem akademickim, instytucjami rządowymi i innymi instytucjami w celu uzyskania efektu synergii. Długofalowy efekt w absorpcji technologii polega na utworzeniu krajowego zasobu wiedzy i miejscowych zdolności wytwórczych umożliwiających ich wykorzystanie.

Niezależnie od pobudek, którymi kieruje się strona przekazująca technologię, strona ją adaptująca może, poprzez powiększenie własnego zasobu wiedzy, wzmocnić lokalny potencjał produkcyjny, zaktywizować własne zaplecze naukowo – badawcze i, w konsekwencji, w wyniku akumulacji usprawnień i modernizacji zmniejszać zapóźnienie technologiczne. Sekwencyjny przepływ innowacji polega na liniowym następstwie badań podstawowych, badań stosowanych, które materializują się ostatecznie w fazie badań wdrożeniowych i przechodzą do gospodarki poprzez fazę inwestycji, produkcji, sprzedaży i spożycia. Przepływ w dziale badań jest pionowy, a w fazie gospodarki staje się wielokrotnie powielanym przepływem poziomym .

Prowadzenie rozległych badań podstawowych, stosowanych i rozwojowe pozostaje poza możliwościami wielu krajów. Kraje te, świadome własnych ograniczonych możliwości, lecz pragnące przynajmniej nie powiększać zapóźnień, mogą uciec się do skutecznej polityki imitacji. Imitacja nie polega bowiem najczęściej na jedynie wiernym naśladownictwie, lecz pobudza najczęściej liczne sprzężenia zwrotne między fazami tworzenia i stosowania innowacji oraz inspiruje powstawanie bocznych pędów aplikacyjnych, które – inaczej niż w modelu sekwencyjnym

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>