1991-2002 kraje Unii Europejskiej

W okresie 1991-2002 kraje Unii Europejskiej wciąż umacniały swoją pozycję w tym zakresie. Dla porównania udział USA w przepływach światowych inwestycji bezpośrednich wynosi odpowiednio w odpływie i napływie ok. 18% i 5%. Jednocześnie udział USA w tym względzie zmniejszał się w całym badanym okresie.

Najniższym udziałem w przepływach bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyróżniały się dotychczas rozwijające się kraje Afryki. Udział tych krajów w odpływie i napływie światowych inwestycji bezpośrednich wynosił w 2002 roku odpowiednio 0,0% i 1,7% i wciąż się zmniejszał. Stosunkowo niski w tym zakresie był również udział krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Udział tych krajów w odpływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych wynosił w 2002 roku ok. 0,6%, a w napływie tych inwestycji ok. 4,4%. Jednocześnie obserwowano nieznaczny wzrost udziału krajów Europy Środkowo-Wschodniej w napływie i odpływie światowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych, [por. tabl. 2].

Z drugiej strony najmniejszy udział wielkości napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w PKB odnotowano w badanym okresie w przypadku krajów Ameiyki Północnej. Na koniec 2002 roku udział ten wyniósł 14,1%. Natomiast najmniejszy udział wielkości odpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w PKB odnotowano w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Na koniec 2002 roku udział ten wyniósł 3,3%.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>